Contact Us


Wisconsin Judicare, Inc.

Physical Location:
300 Third Street, Suite 210
Wausau, WI  54403

Mailing Address:
P.O. Box 6100
Wausau, WI  54402-6100

(715) 842-1681
(800) 472-1638 - Toll Free
(715) 848-1885 - Fax

info@judicare.org

Office hours:
Monday thru Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
The Wisconsin Judicare office is closed on Federal Holidays.

Directions:
Wisconsin Judicare is located in the Gateway to the Washington Square building on the corner of Third and Washington Streets.  The building is directly north of the Wausau Center Mall in downtown Wausau.  After entering the building, take the east elevator to Floor 2R.  Wisconsin Judicare’s office is immediately in front of the elevator on Floor 2R.

View Larger Map

Txhais tej feem ntawm lub website no rau Hmoob, luam cov ntaub ntawv uas koj xav thiab nyem qhov no mus siv Google Txhais.
Para traducir cualquier página de este sitio web al español, copiar la URL (dirección web) de esa página y haga clic aquí.